สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077372

    ขอสอบถามเรื่องการปรับคนลักลอบทิ้งขยะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขอสอบถามขั้นตอนกระบวนการการปรับคนลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ตำบล ว่ามีขั้นตอนดำเนินงานอย่างไรบ้าง

ถามโดย : อุษายางแดง ( ิิbboom270723@gmail.com )  IP 2403:6200:8947:875c:bc1a:c21a:60a8:9ae0.  [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 08:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 14:15 ] เอกสารแนบ