สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077371

    ขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

การจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ซึ่งเป็นบริการสาธารณะในพื้นที่ตำบล สามารถใช้เงินสะสมซื้อได้ไหมคะ

ถามโดย : อุษายางแดง ( ิิbboom270723@gmail.com )  IP 2403:6200:8947:875c:bc1a:c21a:60a8:9ae0.  [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 08:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 16:31 ]