สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077365

    หลักฐานในการเบิกค่าเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ จึงได้ทำบันทึกขออนุม้ติเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัว (รถยนต์ส่วนตัว) อยากทราบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการเบิกจ่าย และต้องใช้ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหรือไม่ เนื่องจากเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย คำนวณระยะทางตามเส้นทางกรมทางหลวงในระยะสั้น

ถามโดย : นางสาวเบญจพรเกิดผล ( ben-ja@windowslive.com )  IP 2001:fb1:26:9524:144e:c3a1:846f:f729.  [ วันที่ 01/04/2564 เวลา 17:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้เบิกเป็นเงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 พร้อมแนบเอกสารที่แสดงเส้นทางของกรมทางหลวงประกอบ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 11:05 ]