สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077364

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (บำนาญตำแหน่งอื่น) สำหรับปีงบประมาณ 2564 ขอเรียนถามว่า อปท.จะสามารถตั้งบประมาณชดใช้เงินยืมเงินสะสม ดังลก่าวได้ตามหนังสือสั่งการฉบับใดหรือไม่อย่างไร

ถามโดย : วิไลวรรณเสวะนา ( vilaiwan_jean@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 01/04/2564 เวลา 15:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 16:32 ]