สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077362

    การจัดทำประกาศรายชื่อคนพิการที่มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อยากขอความอนุเคราะห์ให้กรมมีหนังสือซักซ้อม เรื่องการจัดทำประกาศรายชื่อคนพิการที่มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน ในส่วนของรูปแบบประกาศ เพราะตอนนี้แต่ละ อปท. ทำไม่เหมือนกัน บาง อปท. แยกรายชื่อตามวันที่จดทะเบียนคนพิการ (ตามหนังสือสั่งการที่เคยมีมา) บาง อปท. ทำรวมเป็นประกาศเดียวกัน (เหมือนประกาศ รายเดือนของผู้สูงอายุ) ซึ่งไม่ทราบว่าแบบไหนถูกต้องครับ

ถามโดย : จนท.อปท. ( sawandikan@gmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 01/04/2564 เวลา 15:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รับทราบและจะนำไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานต่อไป

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 09:38 ]