สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077361

    โอนย้ายตำแหน่งธุรการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จะขอโอนย้ายไปตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ได้ไหมคะ

ถามโดย : พรรณรัตน์ถนอมพงษ์ ( mimosaz@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 01/04/2564 เวลา 15:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว149 ลว 1 พ.ย.2562

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 10:19 ]