สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076902

    หารือการพิจารณาว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยโอนแยกเป็นรายโครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 เป็นเงิน 256,000.- บาท 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 เป็นเงิน 266,800.- บาท 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 เป็นเงิน 256,000.- บาท 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 เป็นเงิน 274,000.- บาท ถามว่า การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการดังกล่างข้างต้นถือเป็นงานประเภทเดียวกัน มีความต้องการจ้างในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และด้วยการตั้งงบประมาณแยกเป็นรายโครงการ อบต.สามารถดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นรายโครงการ ในช่วงเวลาเดียวกันจะถือว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เพราะเป็นงานลักษณะเดียวกัน มีความต้องการจ้างในช่วงเวลาเดียวกัน

ถามโดย : hykmin. ( tukta_pat22@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 18:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าว สามารถดำเนินได้ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดจ้างเป็นรายโครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding โดยพิจารณาราคาแยกเป็นรายโครงการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/02/2564 เวลา 16:39 ]