สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076901

    การตั้งบประมาณรายจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต. มีงบประมาณก่อสร้างอาคาร 190,000,000 บาท ปลัดฯ ต้องการตั้งงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร จำนวน 10,000,000 บาท ขอเรียนถามว่า จะต้องตั้งค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ในค่าจ้างเหมาบริการ (งบดำเนินงาน) หรือ ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลฯ (งบลงทุน) -ขอบคุณค่ะ-

ถามโดย : นางสาวเบญจพรเกิดผล ( ben-ja@windowslive.com )  IP 2001:fb1:26:abf4:5c7e:145e:88af:e042.  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 16:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนติดต่อเจ้าหน้าทที่ 02 241 9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/02/2564 เวลา 16:05 ]