สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076900

    การโอนย้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขออนุญาติสอบถามงานกฏหมย กรณีทำเร่องโอนย้าย เข้า ก.อบต.วันที่ 8 มกราคม 2564โดยกไหนดวันโอน วันที่ 1กุมภพันธ์ 2564 ต่อมา ทราบวา ก.อบต.ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดผู้ทรงฯ ซึ่งทราบมาว่า ผู้ทรงหมดวาระวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และมีการเลือกผู้ทรงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ไปเรียบร้อยซึ่ง ในเดือนธันวารม มีการประชุม ก.อบต.ในวันที่ 29 ธันวามคม 63 ตามปกติ แต่ให้เหตุผลว่าที่ไม่สามารถประชุมในเดือนมกราคม 64 นั้น เหตุเกิดจากขาดผู้ทรงนับถึงปัจจุบันนี้ ก.อบต.ยังไม่มีการจัดประชุมแต่อย่างใด ซึ่งประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 64 ได้ติดต่อนักทรัพยากร ทำหนังสือแจ้งกำหนดวันโอนใหม่ เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถ้าข้าราชการที่มีความระสงค์โอนย้ายกัน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ยังมีโอกาสได้รับเงินโบนัส แต่ให้เลื่อนออกไป ส่วนใหญ่พอรับได้ได้อยากสอบถามว่า ในทางกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก.อบต.สามารถเลื่อนประชุมได้โดยไม่มีหนังสือชี้แจงเหตุผลต่างๆ กลับมายังอปท.ที่ทำรื่องส่งเข้าไปได้หรือ คะ

ถามโดย : ภาวิดารุจิระเศรษฐ ( pawida.benz@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 15:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 3122, 3124

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 16:18 ]