สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076898

    เว็บไซต์สมัครสอบสายบริหาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์สมัครสอบสายบริหารท้องถิ่น ชื่ออะไรค่ะหาไม่พบค่ะ

ถามโดย : ศุลีพรเซ็นยวนิช ( soonsum@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 15:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

dlalocalapp2564.com

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/02/2564 เวลา 10:08 ]