สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076897

    การประสานแผน อบจ.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีจะขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. และโครงการที่จะของบฯ ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ในแบบ ผ.02 แต่ไม่ได้บรรจุไว้ในแบบ ผ.02/1 จะแก้ไขแผนพัฒนา อำนาจนายกได้หรือไม่คะ

ถามโดย : บังอรหอมเจริญ ( only.on@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 14:42 ]