สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076894

    วุฒิการศึกษาในการสมัครสอบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จบปริญญาตรีวิทยาศตรบัณฑิต จบปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สามารถใช้วุฒิปริญญาโทมาสมัครสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ไหมคะ

ถามโดย : สวรสพืชหมอ ( jijajing@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 11:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณวุฒิของตนเอง ในเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com/ ในหัวข้อ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3331 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 15:35 ]