สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076893

    การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ แก้ไขเพิ่มเติม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

มีแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จากฉบับเดิมหรือไม่ หากมีต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) ของปีงบประมาณ 2564-2565 แก้ไขจำนวนเด็กและยอดเงินเพิ่มมากขึ้น วิธีปฏิบัติ หรือแนวทางที่ต้องดำเนินการที่ถูกต้องทำอย่างไร หรือต้องทำใหม่หมดโดยอ้างตามแผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)

ถามโดย : พัชรีแก้ววิสิการณ์ ( kee-kaeo@hotmail.com )  IP 2001:fb1:7:4790:f120:1f68:ba35:8ecb.  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 09:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ 062 603 6162 ค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 14:30 ]