สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076892

    สอบถามคุณวุฒิสมัครสอบนักวิชาการเงินและบัญชี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ต้องการสมัครสอบในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีคุณวุฒิดังนี้ 1. ปวส.บริหารธุรกิรจ การบัญชี 2. ปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา การตลาด ซึ่งคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอสอบถามว่า คุณวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวสามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชีได้หรือไม่

ถามโดย : ศิริพร แหม่งปัง ( chaona.2008@hotmail.com )  IP 49.48.xxx.xxx  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 09:28 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณวุฒิของตนเอง ในเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com/ ในหัวข้อ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 10:17 ]