สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076890

    การเบิกจ่ายเงินที่หน่วยงานอื่นสนับสนุนที่ิมิได้ตั้งไว้ในแผนฯและงปม.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กรณี ศพด. ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จาก สป.สช. เพื่อทำโครงการ เกี่ยวกับ Covid-19 ซึ่งได้รับการยกเว้นการจัดทำแผนฯ เนื่องจากเป็นภัยสาธาณะที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน...เมื่อนำเงินเข้า บช.ศพด. จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายอย่างไร ในเมื่อมิได้ตั้งไว้ในแผนฯ และในงบประมาณ ประจำปี ให้ถือว่าเป็น เงินรับฝาก หรือ ต้องดำเนินการเช่นไร สำหรับการจัดซื้อ/จ้างตามโครงการและเบิกจ่ายเงินในการตัดบัญชีเงินของ ศพด. หรือจำเป็นต้องทำแผนฯ และงบป.ประจำปีด้วย ก่อนดำเนินการจัดซื้อจ้างและเบิกจ่าย

ถามโดย : พัชรีแก้ววิสิการณ์ ( kee-kaeo@hotmail.com )  IP 2001:fb1:7:4790:f120:1f68:ba35:8ecb.  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 15:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 062 603 6162 ค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 24/02/2564 เวลา 10:49 ]