สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076887

    การขออนุญาตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สมัครสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 5 ก.พ. 2564 เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในวันสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาตให้สมัครสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารหรือไม่ เนื่องจากประกาศรับสมัครดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้

ถามโดย : sarisasangurai ( sokonun@gmail.com )  IP 110.164.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 15:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ต้องทำหนังสือขออนุญาตสอบ เเต่กรณีเดินทางไปราชการดำเนินการตามการขอเดินทางไปราชการ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 09:23 ]