สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076882

    มิเตอร์ไฟฟ้าสูญหาย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งใบแจ้งหนี้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าสูญหายจากจุดติดตั้ง จำนวน 2 จุด จุดละ 501.40 บาท รวมเป็นเงิน 1,002.80 บาท เป็นไฟสาธารณะต้นหม้อแปลง ซึ่งจากการตรวจสอบของเทศบาล ปรากฏว่า เป็นไฟฟ้าที่ติดตั้งกับโครงการของ อบจ. ซึ่งไม่มีการส่งมอบหรือมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้เทศบาลเป็นผู้ดูแล และทางไฟฟ้าได้ลงข้อมูลมิเตอร์ดังกล่าวเป็นของเทศบาล ขอสอบถามว่า เทศบาลสามารถเบิกจ่ายค่ามิเตอร์สูญหายได้หรือไม่ และเบิกจ่ายจากหมวดใด

ถามโดย : จรรยาจีระวรรณ ( chunya8733@hotmail.com )  IP 2403:6200:8918:7677:f4f2:5bc9:1c5e:94ba.  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 11:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลเเละคำตอบที่ชัดเจน ติดต่อ 02 241 9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 10:59 ]