สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076879

    สืบเนื่องจากคำถาม CC076877

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 (16) หรือไม่

ถามโดย : บุคลากรมือใหม่หัดขับ ( taprik99@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 09:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบได้ตามปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 11:46 ]