สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076878

    สอบถามเกี่ยวกับหนังสือขออนุญาตไปสอบสายบริหาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีสอบสายบริหาร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ไปสอบบริหาร โดยตัวปลัดไปสอบเอง อยากทราบว่า กรณีนี้ใครต้องลงนามในหนังสืออนุญาตให้ปลัดไปสอบค่ะ

ถามโดย : ราตรีศรีสวัสดิ์ ( ra.treetree@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 09:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ต้องทำหนังสือขออนุญาตสอบ เเต่กรณีเดินทางไปราชการดำเนินการตามการขอเดินทางไปราชการ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 09:27 ]