สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076876

    เทศบาลจะซื้อชุดปฎิบัติงานกู้ชีพemr

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในส่วนของบรรเทาสาธารณะภัย รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการจ้าง อปพร และอปพร จำนวน10คน มีเลขประจำตัวหน่วย ems ด้วย อยู่ในลักษณะการจ้างเหมาบริการ เพื่อใช้เสื้อนั้นในการปฏิบัติงาน ถาม 1. รถems อยู่ในส่วนของงานสาธารณสุข สามารถใช้งบส่วนของวัสดุเครื่องแต่งกาย จัดชื้อชุดปฏิบัติงานกู้ชีพได้หรือไม่ 2. ถ้าซื้อไม่ได้ตามจำนวน 10 คน สามารถอ้างระเบียบการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยจัดซื้อจำนวน4-5ชุดเพื่อใช้ส่วนกลาง ได้ไหมคับ ข้อ 5 การจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายที่มีไว้ประจําสํานักงานหรือประจําห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หรือวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้เป็นของส่วนกลางหมุนเวียนหรือใช้ร่วมกัน โดยมิได้มีการมอบให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยเฉพาะ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น เหมาะสมและอย่างประหยัด

ถามโดย : อภิชาติกัญยะ ( mike_master@live.com )  IP 27.55.xxx.xxx  [ วันที่ 21/02/2564 เวลา 22:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าจ้างเหมาบริการแล้ว ก็ไม่สามารถซื้อชุดให้กับผู้รับจ้างตามระเบียบการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี 2560 ต้องการคำตอบเพิ่มเติมโทรกลับ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 14:46 ]