สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076874

    คุณสมบัติผู้เสนอราคา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพคือ เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรอง ได้ใช่ไหมคะ

ถามโดย : วีณาปาลรัตน์ ( weena1135@gmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 20/02/2564 เวลา 08:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว หากผู้เสนอราคาเป็นกิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ กำหนดให้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 11:14 ]