สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076873

    การปรับปรงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เนื่องจากนายกเทศมนตรีของเทศบาล พ้นตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิต เมื่อ กกต.ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงทำให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง จึงขอเรียนสอบถามดังนี้ ๑. กรณีของเทศบาลฯ เข้ากรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น หรือไม่ ๒. เทศบาลฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการและแนวทางการคัดเลือกกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น กำหนดให้ อปท.ดำเนินการตาม ข้อ ๔.๑ ๔.๒ และ๔.๓ ใช่หรือไม่ หรือต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อารยาอรภักดี ( a.imtour_29@hotmail.com )  IP 2403:6200:8964:67cb:8594:df9b:db71:e61a.  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 14:18 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 24/02/2564 เวลา 09:59 ]