สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076870

    การจัดซื้อกระสอบทรายพร้อมจัดวาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.จัดซื้อกระสอบทราย พร้อมจัดวาง จำนวน 40 กระสอบ อยากทราบว่า ควรเบิกจ่ายหมวดวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง หรือ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 110.164.xxx.xxx  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 11:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 15:50 ]