สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076868

    การจัดทำโครงสร้างส่วนราชการใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1.กรณีเทศบาลเมืองที่ปลัดเทศบาลยังดำรงตำแหน่งปลัดระดับกลางต้องปรับปรุงปลัดเป็นระดับสูงใช่ไหมคับ 2.เทศบาลเมืองต้องจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคับ

ถามโดย : พงษ์สรรค์ปูยอดเครือ ( ืnasgnop@hotmail.com )  IP 2403:6200:8946:e69:1d67:394b:8ed7:c2fa.  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 11:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 35 ลว. 18 มี.ค. 63 และ ที่ มท 0809.2/ว 165 ลว. 14 ธ.ค. 63

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 15:48 ]