สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076867

    จ่ายขาดเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา โดยอ้างอิงจากหนังสือ มท ที่ 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.ได้หรือไม่

ถามโดย : ปริญญาจันทร์ขจร ( www.boat-ahoy50@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 09:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หนังสือ ว 7272 ณ ปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ได้ หากต้องการคำตอบเพิ่มเติม ให้โทรกลับ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 10:30 ]