สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076865

    เทศบาลเมือง รับงบประมาณจากสำนักงบ ค่าเช่าบ้านครู แต่ไม่พอจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้านของครู ที่ขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณในปี 2564 ปรากฎว่ามียอดรายจ่ายมากกว่างบประมาณที่ขอไปสำนักงบประมาณ กรณีนี้ อปท.ต้องดำเนินการขอยกเว้นระเบียบฯไปจังหวัด เพื่อนำเงินรายได้ไปจ่าย หรือว่าจ่ายเงินของ อปท.สมทบได้เลย มีวิธีปฏิบัติอย่างไรคะ หรือต้องถามไปหน่วยงานใดของกรมส่งเสริมฯ คะ ขอบคุณมากคะ คำตอบจากเจ้าหน้าที่ เรื่องงบประมาณค่าเช่าบ้าน อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในปี 2564 เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจาก สำนักงบประมาณ จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาบริหารงานบุคคล ว่ารายการข้างต้น ต้องปฏิบัติอย่างไรคะ

ถามโดย : กุหลาบไชยมิ่ง ( rkse123456@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 09:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ให้ อปท. ตรวจสอบก่อนว่า เงินอุดหนุนสำหรับค่าเช่าบ้านในปี 2562 หรือ ปี 2563 มีงบประมาณเหลือจ่าย ก็สามารถนำมาจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 2. ให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการจากรายการเงินอุดหนุนปี 2564 ที่คาดว่าจะเหลือจ่าย ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4227 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 11:29 ]