สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076862

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผช.นายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ๔ ในระเบียบนี้?นายทะเบียนอำเภอ? หมายความว่า นายทะเบียนอำเภอตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ?นายทะเบียนท้องถิ่น? หมายความว่า นายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และบัญชีบัญชีอัตราค่าตอบแทนฯท้ายระเบียบ ก็มิได้กล่าวถึง ผช.นายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ขอสอบถามว่า 1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผช.นายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ต้องขอความเห็นชอบ จาก ผอ.กกตจังหวัด ตามข้อ 5 ท้ายบัญชีอัตราค่าตอบแทนฯหรือไม่ 2.เบิกจ่ายในอัตราเท่าไร เดือนละ 4,000.-หรือวันละ 350.-

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 2403:6200:8860:2eb0:785d:25a7:eedc:bec1.  [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 22:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ/ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่า ตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งกำหนดให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน ๆ ละ 350 บาท ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด และสายด่วนกกต. 1444

ตอบโดย : กต. ประสานโดย : กต. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 09:02 ]