สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076861

    การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำประปา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

1.การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และมิเตอร์น้ำประปา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต. จะต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ 2.การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และมิเตอร์น้ำประปา ควรตั้งจ่ายในหมวดใด ประเภทใด

ถามโดย : จารุวรรณธรรมรัตน ( arale_2665@hotmail.com )  IP 2405:9800:b950:7cac:75ab:f843:bade:c6e8.  [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 16:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 09:50 ]