สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076858

    การจัดหาเครื่องพิมพ์ไม่ตรงตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หน่วยงานมีความประสงค์จะจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกกระดาษขนาด A3 ซึ่งไม่ตรงตามคุณลักษณะพื้นฐานฯกระทรวงดิจิทัล กำหนด ต้องขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : นทิธรศรีพันธบุตร ( tonnam_99@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 16:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย สามารถสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ที่ 02-221-141 ต่อ 51101

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 10:16 ]