สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076856

    การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีบุตรที่ศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาของทางราชการ จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา เพื่อประกอบฏีกาเบิกจ่ายเงินหรือไม่ และจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกครั้งที่เบิกจ่ายหรือไม่

ถามโดย : สินีนาฎโสภาจิตต์ ( sinee.paew@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 16:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การเบิกจ่ายเงินฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 09:38 ]