สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076854

    การย้ายปีในแผนพัฒนาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

การย้ายปีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ได้แก่ - 1. การย้ายปีที่ล่วงไปแล้ว 2563 มาลงในช่อง ปี 2564 - 2. การย้ายปีปัจจุบัน ย้ายไปปีถัดไป 2564 ไป ปี 2565 - 3. การย้ายปีที่ยังมาไม่ถึง มาดำเนินการในปีปัจจุบัน 2565 มา 2564 สำหรับ อบต. เป็นอำนาจของใคร ใช้ "การแก้ไข", "การเปลี่ยนแปลง" หรือ "การเพิ่มเติม" ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1,2,3) ขอบคุณครับ

ถามโดย : นายรณกรฉิมปาน ( chimpan1@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 15:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การย้ายโครงการมาดำเนินการเป็นการแก้ไขโดยอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ตาม ว6046 ลวท. 19 ต.ค.61

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000ต่อ2123 ) [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 15:56 ]