สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076400

    สอบถามการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สอบถามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ. 2560 หมวด4 ให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้อ 16(2)การช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม หากผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีประสบปัญหาเดือดร้อนทางด้านสายตา สามารถช่วยเหลือความเดือดร้อนด้วยการตัดแว่นสายตาสั้น สายตายาว เพื่อช่วยแก้ไขปัญาทางด้านการมองเห็นและไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากปัญหาทางสายตา ได้หรือไม่คะ

ถามโดย : วลักษ์สุดาชะเอม ( tambon.songtham@gmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 16:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1528

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 08:17 ]