สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076399

    การปัดเศษสตางค์ของภาษีป้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถามว่า ตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 เมื่อคำนวณภาษีป้ายแล้วมีเศษสตางค์ มีแนวปฏิบัติอย่างไร มีหนังสืออ้างอิง หรือระเบียบในการปฏิบัติหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ปณิชาไชยเชษฐ์ ( panicha_chaichet@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 16:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีการคำนวณพื้นที่ป้าย เป็นไปตาม ตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และ(6),(7) บัญชีอัตราท้ายพรบ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจะมีการปัดเศษพื้นที่ป้ายแล้ว ถ้าเศษไม่เกินกึ่งหนึ่งของ 500 ตารางเซนติเมตร ให้ปัดทิ้ง แต่ถ้าเศษเกินให้นับเป็น 500 ตารางเซนติเมตร ดังนั้น ภาษีป้ายจึงไม่มีเศษสตางค์

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 14:54 ]