สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076398

    การจัดซื้อจัดจ้างต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ซื้อคอมพิวเตอร์ มา 3 เครื่อง และโประแกรมป้องกันไวรัส 3 ชุด ต่อมาอายุโปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุ จะตั้งงบประมาณเพื่อต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 3 เครื่อง จะตั้งงบประมาณในหมวดใด ประเภทใด เป็นค่าวัสดุหรือไม่ เนื่องจาก โปรแกรมป้องกันไวรัส มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าตีความตามเกณฑ์นี้ โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นครุภัณฑ์ใช่หรือไม่ โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุจึงไม่สามารถใช้งานต่อ จะเข้าข่ายซ่อมแซม หรือ ปรับปรุง คะ จ้างเหมาต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส ได้หรือไม่ ตั้งบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่

ถามโดย : รัตนาภรณ์โพธิ์สังข์ ( rattanaphonp@gmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 15:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีประเด็นต้องการสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 08:49 ]