สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076397

    การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าทำประโยชน์ในเขตให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้รับอนุญาตจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เนื้อที่รวม 10 ไร่ เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 แห่ง และให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ไร่ละ 50 บาท และต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 อัตราไร่ละ 10,960 บาท จึงขอสอบถามว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่ ถ้าได้ต้องตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายใด

ถามโดย : ปวรรัตน์ บัวสกุล ( Pbbuasakun@hotmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 15:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ หรือมีไม่เพียงพอ ให้โอนงบประมาณในรายการที่ไม่มีความจำเป็น หรือมีความจำเป็นน้อยกว่าไปเพิ่มในรายการดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26 และข้อ 27

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 08:41 ]