สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076395

    สืบเนื่องจากคำถาม CC076349

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ให้กรม สถ. มีการแก้ไข นส.กรม สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1384 ลว. 13 ก.ค. 59 ข้อ 2 ที่ต้องส่งสำเนาประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่จำแนกเป็นรายเดือนให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ ให้เป็นไม่ต้องส่งสำเนาประกาศโดยเก็บไว้ที่ อปท. (เหมือนกรณีผู้สูงอายุ เนื่องจากได้มีการบันทึกลงในระบบสารสนเทศแล้ว) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ถามโดย : จนท.อปท. ( sawandikan@gmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 14:24 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต(กง.พศ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 4135

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 18/01/2564 เวลา 10:08 ]