สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076393

    สืบเนื่องจากคำถาม CC076348

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ให้กรม สถ. มีการแก้ไข นส.กรม สถ. ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว3609 ลว. 24 มิ.ย. 59 ข้อ 3 ในการจัดทำประกาศรายชื่อคนพิการที่มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน ที่ต้อง "จำแนกรายชื่อคนพิการตามเดือนที่จดทะเบียนคนพิการ" ให้เป็นประกาศรวมฉบับเดียวในแต่ละเดือน (เหมือนประกาศผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องจำแนกรายชื่อคนพิการตามเดือนที่จดทะเบียนคนพิการ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ถามโดย : จนท.อปท. ( sawandikan@gmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 14:14 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต(กง.พศ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 4135

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 18/01/2564 เวลา 10:07 ]