สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076392

    การจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

ตาม รบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้อ28 การแต่งตั้งอนุกรรมการบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าทีของ ผอ.กกต. และตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ม.30ให้แต่งตั้ง ขรก./พนง.ท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือ ถามว่าจะได้รับค่าตอบแทน 350 ต่อวัน ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งท้ายระเบียบฯ ลำดับที่6 ได้หรือไม่

ถามโดย : wittayathamma ( wittayathamma@hotmail.com )  IP 2403:6200:8956:967b:f030:e3c4:f452:34c.  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 14:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรียน wittayathamma ( wittayathamma@hotmail.com ) ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.กกต. ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2562 ดังกล่าว ย่อมได้รับค่าตอบแทน 350 บาท/วัน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

ตอบโดย : กต. ประสานโดย : กต. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 15:30 ]