สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076390

    จัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุ ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านคนพิการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่ พม. ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในกับคนพิการ หลังละ 20,000 บาท(ไม่รวมค่าแรงงาน) โดยให้จัดเป็นค่าวัสดุ ตามสภาพความต้องการของผู้พิการแต่ละหลัง ซึ่งทาง อบต. ได้ของบมา 30 หลัง รวมเป็นเงิน 600,000 บาท และด้วยสภาพของบ้านคนพิการแต่ละหลัง มีปัญหาความต้องการไม่เหมือนกัน บ้างบ้านอาจต้องการราวจับ บ้างบ้านอาจต้องการ เทพื้น ทำหลังคา ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องนั่งเลย ฯลฯ และรูปแบบการทำงานแบบจิตอาสา ทำได้ไม่พร้อมกันทั้ง 30 หลัง จำเป็นหรือ ไม่ต้อง รวมวัสดุทั้ง 30 หลัง มาประกาศจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกัน เพราะ (เกิน 500,000.- บาท ) ตามระเบียบพัสดุค่ะ

ถามโดย : ปิยวรรณสารีวรรณ์ ( phiywannok@gmail.com )  IP 2403:6200:8846:cfba:a1d7:ac98:d651:ced0.  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 14:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 14:50 ]