สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076388

    แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.ภาษีปัาย พ.ศ.2510 กำหนดให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีัป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด แต่ในปัจจุบัน ในระบบแผนที่ภาษีฯ (L-Tax)ได้กำหนดแบบไว้ ถามว่า อปท.สามารถใช้แบบในระบบในการจัดเก็บภาษีป้ายได้หรือไม่ หรือยังคงต้องใช้แบบ ภป.1 ที่สั่งพิมพ์

ถามโดย : รติมาวงษ์จันทร์ ( ma_me209@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 13:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สถ. ได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) เพื่อรองรับการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดย อปท. สามารถสร้างแบบ ภป.1 ได้จากโปรแกรม ดังกล่าว (รายละเอียดตามหนังสือ สถ. ที่ มท 0808.3/ว 11 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2564)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 13:10 ]