สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076387

    การจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตาม รบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้อ28 การแต่งตั้งอนุกรรมการบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าทีของ ผอ.กกต. และตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ม.30ให้แต่งตั้ง ขรก./พนง.ท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือ ถามว่าจะได้รับค่าตอบแทน 350 ต่อวัน ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งท้ายระเบียบฯ ลำดับที่6 ได้หรือไม่

ถามโดย : wittayathamma ( wittayathamma@hotmail.com )  IP 2403:6200:8956:967b:ed23:d211:a495:6b45.  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 12:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 14:49 ]