สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076386

    ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จากเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถาม เกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่ อปท.อุดหนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. เมื่อโรงเรียนได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจาก อปท. ในส่วนดอกเบี้ยจะต้องนำส่งคืน อปท.หรือไม่ และถ้าไม่ต้องส่งคืนโรงเรียน สพฐ.จะต้องดำเนินการอย่างไรกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น และต้องรับเป็นเงินอะไรคะ

ถามโดย : พิมพ์ลดาคำบุญเรือง ( pimmm2011@gmail.com )  IP 2403:6200:8837:e079:958:4e5:f13f:88b8.  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 10:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 14:48 ]