สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076385

    ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และประกาศกำหนดกอง สำนัก พ.ศ. 2563

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หากอบต. มีโครงสร้างส่วนราชการหลักครบถ้วน และชื่อฝ่ายถูกต้องครบถ้วนอยู่ก่อนแล้ว จะต้องดำเนินการประกาศโครงสร้างใหม่หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : sukanyasukaprajam ( 6140203@dla.go.th )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 10:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ตรวจสอบชื่อกอง/ฝ่าย ว่าตรงกับชื่อที่ ก.อบต. กำหนด (ใบขวาง) หรือไม่ เช่น สำนักงานปลัด-สำนักปลัด มีหน่วยตรวจสอบภายในหรือไม่

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 08:34 ]