สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076384

    การลาออก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างเทศบาล ต้องการลาออกจากเทศบาลเพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกาภาเทศบาล ต้องยื่นใบลาออกภายในกี่วันค่ะ

ถามโดย : สุกัญญาพรมประสิทะิ์ ( mikel57332518@gmail.com )  IP 2403:6200:8814:281c:30fd:abcf:207c:779.  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 10:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 10:49 ]