สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076383

    เก็บค่าธรรมเนียมรถสุขาเคลื่อนที่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะสามารถออกระเบียบเก็บค่าธรรมเนียมจากส่วนราชการ หน่วยงานอื่น หรือประชาชนที่มาขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ของเทศบาลได้หรือไม่ ถ้าได้ใช้ระเบียบใด ครับ เพราะตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน อปท. กล่าวถึงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์

ถามโดย : สุรศักดิ์สุระวงศ์ ( lipslips9559@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 10:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การที่เทศบาลจะให้เช่าบริการรถสุขาเคลื่อนที่ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสามารถดำเนินการได้โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เช่าให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของรถยนต์ที่ให้เช่าดังกล่าว ก่อนการเช่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 25

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 17:02 ]