สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076379

    กรณีพนักงานจ้างได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีพนักงานจ้างได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน (ใบรับรองแพทย์ให้พักประมาณ 90 วัน) และได้ทำการขอเบิกเงินชดเชยจากกองทุนเงินทดแทน กรณีนี้จะสามารถเบิกเงินเดือนให้พนักงานจ้างรายดังกล่าวได้อีกหรือไม่

ถามโดย : นิตยาบุญโต ( nittaya_mba15@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 15:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 10 การลา

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 10:40 ]