สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076378

    การตัดผู้สูงอายุที่ได้รับตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล/อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

หากผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว หากภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาฯ เมื่อตัดรายชื่อในระบบแล้ว ระบบจะตัดออกและระงับจ่ายเหมือนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตหรือไม่ และเลือกตัดหัวข้ออะไร ใช่ขาดคุณสมบัติหรือไม่

ถามโดย : เจนจิราแจ่มจำรัส ( sawaddikarn.tharua@gmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 15:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดำเนินการเสนอผู้บริหารสั่งระงับการจ่ายตามระเบียบฯ ข้อ 14 จากนั้นดำเนินการจำหน่ายขาดคุณสมบัติในระบบสารสนเทศฯ หน้าปัจจุบัน

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 10:04 ]