สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076377

    การเช่าสังหาริมทรัพย์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลสามารถดำเนินการเช่าสังหาริมทรัพย์ (cctv พร้อมระบบสัญญาน ) โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนให้กับ TOT สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้หรือไม่ค่ะ หากกระทำได้ต้องดำเนินการอย่างไร/ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ศรีอุบลเทพนวน ( sriubon_tep@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 14:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประเด็นเรื่องรายละเอียดต้องการสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 09:23 ]