สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076374

    การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องจากอปท.มีเงินรายได้คงเหลือในมือไม่เพียงพอในการบริหารงาน แต่มีเงินอุดหนุนทั่วไปเพียงพอ ในเดือนม.ค. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวด ค่าทีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นโครงการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการเลย และโครงการนั้นได้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยอปท.จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการในโครงการก่อสร้างจากเดิมที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อไปเปลี่ยนแปลงรายการที่จำเป็นต้องจ่ายในรายการอื่น ๆ เพื่อที่จะได้นำเงินอุดหนุนทั่วไปมาจ่ายได้ (สอบถามว่าอำนาจการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบงปม.ปี 2563 เป็นอำนาจของใคร)

ถามโดย : ปิยพรปันต๊ะรังษี ( pompan21@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 12:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1528

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 12:59 ]