สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076372

    ขอส่งเอกสารสัญญาการรับทุนการศึกษา (ให้แก่เจ้าหน้าที่)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอส่งเอกสารสัญญาการรับทุนการศึกษา เพื่อประกอบการคิดคำนวณการชดใช้ทุนการศึกษา

ถามโดย : ปิยะนาถศรีหาราช ( liew-Sriharach@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 10:44 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาทำเรื่องหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งผ่านจังหวัดมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4227 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:00 ]